Press Room

Pressrum

Pressmeddelande 1
Vasa yrkeshögskola 24.9.2008

Betydande finansiering har erhållits för att skapa gemensamt
Open Source-resurscenter i Vasa och UmeåVasa yrkeshögskola och Umeå universitet
har erhållit treårig finansiering för sitt gemensamma Open
Kvarken-projekt. Hälften av finansieringen kommer från Botnia-Atlantica
Interreg-programmet som stöder gränsöverskridande samarbete mellan
Finland, Sverige och Norge. Övriga finansiärer är Österbottens Förbund,
Länsstyrelsen i Västerbotten, Vasaregionens Utveckling Ab och Vasa stad.
Finansiering kommer även från Vasa yrkeshögskola som fungerar som
koordinator för projektet.
Open
Source innebär program som alla kan använda, undersöka, vidareutveckla
och distribuera vidare. De traditionella program som används idag har
oftast sluten källkod och är
proprietära.
Idag skulle inte Internet fungera utan programvara med öppen källkod.
Denna öppenhet sprider sig vidare och har en stor utvecklingspotential
när programutvecklingen görs och kostnaderna sprids över hela jorden.
Open Kvarken-projektets
centrala mål är att föra fram öppna lösningar för den offentliga
sektorn. Även den privata sektorn skall uppmuntras att börja stöda öppna
lösningar för den offentliga sektorn. Intresset för att dela
programvara mellan olika myndigheter stiger. Det kan ge stora ekonomiska
inbesparingar när den offentliga sektorn själv äger källkoden till sina
program och enbart köper tjänster för att anpassa koden till sina
specifika behov. Här erbjuder Open Kvarken-projektet information och
attitydförändring för den offentliga sektorn.
Under det treåriga
projektets gång skall ett Open Source-resurscentrum i Vasa (VCOSS) och
ett i Umeå (UCOSS) växa fram. De skall samarbeta kring olika delar som
ingår i projektet. Bl.a. 15 browserbaserade lösningar för den offentliga
sektorn skall presenteras t.ex. PDF-signering, ärendehantering mm. Ett
Open Source-alternativ för webbmöten skall tas fram. En ”startkit” för
nyföretagare skall presenteras. Undervisningsmaterial kring Open Source
skall även tas fram och testas gemensamt mellan Vasa yrkeshögskola och
Umeå universitet.
Den 02.10.2008 ordnas ett öppningsseminarium i Umeå och 15.10.2008 arrangeras ett öppningsseminarium i Vasa där bl.a. IT-chefen Sten Andersson från Örnsköldsviks kommun talar.

Tilläggsuppgifter

Projektchef Rainer Lytz, 
Tel. 040 841 2805,
rainer.lytz @ puv.fi


Projektkoordinator
Henrik Niemelä
Tel. 040 011 3896,
henrik.niemela @ puv.fi

----

Press Release 1.
24.9.2008


Substantial funding has been obtained to create Open Source Resource Centers in Vaasa and Umeå.


VAMK, University of Applied Sciences in Vaasa and Umeå University have
received
1.7 million euros for a common Open Kvarken project. Half of the
funding comes from the Botnia-Atlantica Interreg program which supports
cross-border cooperation between Finland, Sweden and Norway. The other
funders are The Regional Council of Ostrobothnia, Västerbotten County,
the Vaasa Region Development Company and the city of Vaasa. VAMK will be
the coordinator for the project and also a cofunder.

Open Source
software code is software that anyone can use, explore, develop and
redistribute. The traditional programs used today have mostly
closed source code and are, thus, proprietary
software. Today, the Internet would not work without Open Source
software. This openness is spreading and Open Source software has a
great development potential since the development costs are spread
across the globe.

The main objective of Open Kvarken is
to bring Open Source solution alternatives to the public sector. The private sector will also be encouraged to sell support for Open Source solutions in the
public sector. The interest in sharing software between different
authorities is growing. If the public sector itself owns its source code
this can provide significant savings. This way the public sector only
needs to buy services to adapt the source code to its
specific needs. Here the Open Kvarken project can offer information and change of attitudes in our own regions.

During
this three-year project, an Open Source Resource Center in Vaasa
(VCOSS) and one in Umeå (UCOSS) will be established. They will
collaborate on various components of the project. Fifteen browser-based
solutions for the public sector should be presented such as PDF signing,
CRM.
An
open source alternative for web meetings is to be developed. A
"startkit" for SME.s will be introduced. Teaching Materials on Open
Source will also be developed and tested in VAMK and Umeå University.
 Startup seminars will be held in Umeå and Vaasa on Ocotober 2 and 15.

Further information

Project Manager Rainer Lytz,
Tel. +358 40 841 2805, rainer.lytz @ puv.fi

Project Coordinator Henrik Niemelä
Tel. +358 40 011 3896, henrik.niemela @ puv.fi


----

TIEDOTE 1
Vaasan AMK 24.9.2008

Vaasan ja Uumajan avoimen lähdekoodin osaamisen vahvistamiseen merkittävä rahoitus
Vaasan
ammattikorkeakoulun ja Uumajan yliopiston Open Kvarken
-yhteishankkeelle on myönnetty  rahoitus. Puolet rahoituksesta tulee ns.
Botnia Atlantica Interreg -ohjelmasta, jonka tarkoituksena on tukea
rajat ylittävää yhteistyötä Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä. Muina
rahoittajina toimivat Pohjanmaan liitto, Länsstyrelsen Västerbotten,
Örnsköldsvikenin
kunta, Vaasanseudun kehitys ja Vaasan kaupunki. Rahoitusta tulee myös
Vaasan ammattikorkeakoululta, joka toimii hankkeen koordinaattorina.
Open
Kvarken -hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää avoimeen
lähdekoodiin perustuvia ohjelmisto- ja muita ratkaisuja erityisesti
julkisen sektorin tarpeisiin. Myös pk-sektorille tarjotaan palveluita ja
ratkaisuja. Kiinnostus avoimen lähdekoodin järjestelmiin niin
julkisella kuin yksityisellä sektorilla on kasvussa, sillä ne ovat
kaupallisia sovelluksia edullisempia ja joustavasti jatkokehitettävissä.
Avoin
lähdekoodi tarkoittaa ohjelmistoa, jota kuka tahansa voi käyttää,
tutkia tai edelleenkehittää ja jakaa muokattuja versioita eteenpäin.
Useimmat ohjelmat ovat olleet suljettuja, mutta suunta on muuttumassa
nopeasti lisääntyvien avoimeen lähdekoodiin perustuvan aktiivisen
tuotekehityksen ansiosta.
Kolmivuotisen
hankkeen aikana perustetaan avoimen lähdekoodin osaamiskeskukset sekä
Vaasaan että Uumajaan. Muita käytännön toteutuksia hankkeen aikana ovat
esimerkiksi asiakkaille tarpeen mukaan räätälöidyt selainratkaisut ja
sähköiset asiakirjanhallintaohjelmistot, verkkoneuvottelutyökaluja sekä
yrityksille tarjottavia ohjelmistoja sisältäviä aloituspaketteja.
Projektista karttuva osaaminen on tarkoitus tuoda myös
korkeakoulukumppanusten opetuksen hyödyksi erityisinä opintojaksoina.
Ajankohtaista
hankkeessa on 15.10. Vaasassa järjestettävä seminaari, jossa puhujan on
mm. KuntaIT-johtaja Antti Holmroos Valtiovarainministeriöstä.


Lisätietoja:

Projektipäällikkö Rainer Lytz,
Puh. 040 841 2805,
rainer.lytz @ puv.fi

Projektikoordinaattori Henrik Niemelä
Puh. 040 011 3896, henrik.niemela @ puv.fi