Press Room

Press Release 1.
24.9.2008

Substantial funding has been obtained to create Open Source Resource Centers in Vaasa and Umeå.

VAMK, University of Applied Sciences in Vaasa and Umeå University have received 1.7 million euros for a common Open Kvarken project. Half of the funding comes from the Botnia-Atlantica Interreg program which supports cross-border cooperation between Finland, Sweden and Norway. The other funders are The Regional Council of Ostrobothnia, Västerbotten County, the Vaasa Region Development Company and the city of Vaasa. VAMK will be the coordinator for the project and also a cofunder.

Open Source software code is software that anyone can use, explore, develop and redistribute. The traditional programs used today have mostly closed source code and are, thus, proprietary software. Today, the Internet would not work without Open Source software. This openness is spreading and Open Source software has a great development potential since the development costs are spread across the globe.

The main objective of Open Kvarken is to bring Open Source solution alternatives to the public sector. The private sector will also be encouraged to sell support for Open Source solutions in the public sector. The interest in sharing software between different authorities is growing. If the public sector itself owns its source code this can provide significant savings. This way the public sector only needs to buy services to adapt the source code to its specific needs. Here the Open Kvarken project can offer information and change of attitudes in our own regions.

During this three-year project, an Open Source Resource Center in Vaasa (VCOSS) and one in Umeå (UCOSS) will be established. They will collaborate on various components of the project. Fifteen browser-based solutions for the public sector should be presented such as PDF signing, CRM. An open source alternative for web meetings is to be developed. A "startkit" for SME.s will be introduced. Teaching Materials on Open Source will also be developed and tested in VAMK and Umeå University. Startup seminars will be held in Umeå and Vaasa on Ocotober 2 and 15.

Further information

Project Manager Rainer Lytz,
Tel. +358 40 841 2805, rainer.lytz @ puv.fi

Project Coordinator Henrik Niemelä
Tel. +358 40 011 3896, henrik.niemela @ puv.fi

----

TIEDOTE 1
Vaasan AMK 24.9.2008

Vaasan ja Uumajan avoimen lähdekoodin osaamisen vahvistamiseen merkittävä rahoitus
Vaasan ammattikorkeakoulun ja Uumajan yliopiston Open Kvarken -yhteishankkeelle on myönnetty rahoitus. Puolet rahoituksesta tulee ns. Botnia Atlantica Interreg -ohjelmasta, jonka tarkoituksena on tukea rajat ylittävää yhteistyötä Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä. Muina rahoittajina toimivat Pohjanmaan liitto, Länsstyrelsen Västerbotten, Örnsköldsvikenin kunta, Vaasanseudun kehitys ja Vaasan kaupunki. Rahoitusta tulee myös Vaasan ammattikorkeakoululta, joka toimii hankkeen koordinaattorina.Open Kvarken -hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää avoimeen lähdekoodiin perustuvia ohjelmisto- ja muita ratkaisuja erityisesti julkisen sektorin tarpeisiin. Myös pk-sektorille tarjotaan palveluita ja ratkaisuja. Kiinnostus avoimen lähdekoodin järjestelmiin niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla on kasvussa, sillä ne ovat kaupallisia sovelluksia edullisempia ja joustavasti jatkokehitettävissä. Avoin lähdekoodi tarkoittaa ohjelmistoa, jota kuka tahansa voi käyttää, tutkia tai edelleenkehittää ja jakaa muokattuja versioita eteenpäin. Useimmat ohjelmat ovat olleet suljettuja, mutta suunta on muuttumassa nopeasti lisääntyvien avoimeen lähdekoodiin perustuvan aktiivisen tuotekehityksen ansiosta.Kolmivuotisen hankkeen aikana perustetaan avoimen lähdekoodin osaamiskeskukset sekä Vaasaan että Uumajaan. Muita käytännön toteutuksia hankkeen aikana ovat esimerkiksi asiakkaille tarpeen mukaan räätälöidyt selainratkaisut ja sähköiset asiakirjanhallintaohjelmistot, verkkoneuvottelutyökaluja sekä yrityksille tarjottavia ohjelmistoja sisältäviä aloituspaketteja. Projektista karttuva osaaminen on tarkoitus tuoda myös korkeakoulukumppanusten opetuksen hyödyksi erityisinä opintojaksoina.Ajankohtaista hankkeessa on 15.10. Vaasassa järjestettävä seminaari, jossa puhujan on mm. KuntaIT-johtaja Antti Holmroos Valtiovarainministeriöstä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Rainer Lytz,
Puh. 040 841 2805, rainer.lytz @ puv.fi

Projektikoordinaattori Henrik Niemelä
Puh. 040 011 3896, henrik.niemela @ puv.fi
----

Pressmeddelande 1
Vasa yrkeshögskola 24.9.2008

Betydande finansiering har erhållits för att skapa gemensamt Open Source-resurscenter i Vasa och UmeåVasa yrkeshögskola och Umeå universitet har erhållit treårig finansiering för sitt gemensamma Open Kvarken-projekt. Hälften av finansieringen kommer från Botnia-Atlantica Interreg-programmet som stöder gränsöverskridande samarbete mellan Finland, Sverige och Norge. Övriga finansiärer är Österbottens Förbund, Länsstyrelsen i Västerbotten, Vasaregionens Utveckling Ab och Vasa stad. Finansiering kommer även från Vasa yrkeshögskola som fungerar som koordinator för projektet. Open Source innebär program som alla kan använda, undersöka, vidareutveckla och distribuera vidare. De traditionella program som används idag har oftast sluten källkod och är proprietära. Idag skulle inte Internet fungera utan programvara med öppen källkod. Denna öppenhet sprider sig vidare och har en stor utvecklingspotential när programutvecklingen görs och kostnaderna sprids över hela jorden. Open Kvarken-projektets centrala mål är att föra fram öppna lösningar för den offentliga sektorn. Även den privata sektorn skall uppmuntras att börja stöda öppna lösningar för den offentliga sektorn. Intresset för att dela programvara mellan olika myndigheter stiger. Det kan ge stora ekonomiska inbesparingar när den offentliga sektorn själv äger källkoden till sina program och enbart köper tjänster för att anpassa koden till sina specifika behov. Här erbjuder Open Kvarken-projektet information och attitydförändring för den offentliga sektorn.Under det treåriga projektets gång skall ett Open Source-resurscentrum i Vasa (VCOSS) och ett i Umeå (UCOSS) växa fram. De skall samarbeta kring olika delar som ingår i projektet. Bl.a. 15 browserbaserade lösningar för den offentliga sektorn skall presenteras t.ex. PDF-signering, ärendehantering mm. Ett Open Source-alternativ för webbmöten skall tas fram. En ”startkit” för nyföretagare skall presenteras. Undervisningsmaterial kring Open Source skall även tas fram och testas gemensamt mellan Vasa yrkeshögskola och Umeå universitet.Den 02.10.2008 ordnas ett öppningsseminarium i Umeå och 15.10.2008 arrangeras ett öppningsseminarium i Vasa där bl.a. IT-chefen Sten Andersson från Örnsköldsviks kommun talar.

Tilläggsuppgifter

Projektchef Rainer Lytz,
Tel. 040 841 2805, rainer.lytz @ puv.fi

Projektkoordinator Henrik Niemelä
Tel. 040 011 3896, henrik.niemela @ puv.fi